За нас

ИСТОРИЈАТ

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, …

Повеќе »

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските …

Повеќе »

ВИЗИЈА

ЈКП Дервен има визија да постигне статус на претпријатие од ранг на модерните европски претпријатија кои се бават со комунални дејности. Ова претставува збир од долгорочни определби што опфаќаат: – развој на постоечките сегменти и воведување на нови во обавувањето на основните и пропратните комунални дејности. – осовременување на комуникацијата …

Повеќе »

МИСИЈА

ЈКП Дервен има мисија да обезбедува квалитетен и континуиран комунален сервис за граѓаните, со големо внимание кон заштитата на животната средина. За да ја оствари својата мисија во целост, неопходно е: – постојано да се следат и идентификуваат барањата на постојните и потенцијалните корисници на нашите услуги. – брзо и …

Повеќе »

За нас

Главни активности на ЈКП ДЕРВЕН: Согласно оснивачкиот акт и Статутот на претпријатието, главни активности се: Водоснабдување, Одведување на отпадни фекални води, Изнесување и депонирање на смет, Подигање и одржување на градско зеленило, Одржување на пазари на мало во градот Опфатеност на населението со услуги Со услугите кои ги дава ЈКП …

Повеќе »