ДОМА / Главно Мени / Организација

Организација

Одбор за контрола над материјално финансиско работење

Членови на Одбор за контрола над материјално финансиско работење 1. Лазар Ѓошев – Претседател 2. Маре Михајловска Палашева – Заменик претседател 3. Зорица Алчева – Член 4. Павлина Николовска – Член 5. Цветанка Карова Андреева – Член

Повеќе »

Управен одбор

Членови на Управен одбор на ЈКП ДЕРВЕН – Велес   1. Томе Јаневски – Претседател 2. Атанас Иванов – Заменик претседател 3. Јован Тодоров – Член 4. Васил Гемишов – Член 5. Горан Костадинов – Член 6. Влатко Ефтовски – Член 7. Михаил Ѓошев – Член

Повеќе »

Фабрика за третман на вода за пиење

Фабрика за третман на вода за пиење Фабриката за преработка на вода за пиење е проектирана да се снабдува со сирова вода од акумулацијата на хидросистемот “Лисиче”. Тој е сеуште во изградба и се очекува кон крајот на 2006 год. истиот да профункционира. Моментално фабриката за преработка на вода за …

Повеќе »

Р.Е. Заеднички служби

Р.Е. Заеднички служби Работната единица Заеднички служби се состои од следните оддели: Комерцијално одделение; Правно одделение; Инвестиционо техничко-развојно одделение; Сметководствено одделение

Повеќе »

Р.Е. Пазари

Р.Е. Пазари Одржувањето и управувањето со пазарите на мало се врши преку работната единица "Пазари". За обезбедување на овој вид услуги РЕ "Пазари" располага со следниот продажен простор и опрема: – Продажен откриен простор – Продажен покриен простор – Дуќани – Метални тезги со кров – Метални тезги без кров …

Повеќе »

Р.Е. Паркови и зеленило

Р.Е. Паркови и зеленило Основни дејности на Р.Е. Паркови и зеленило се: Подигнување, уредување и одржување на парковите во градот; Подигнување, уредување и одржување на скверовите во градот; Подигнување, уредување и одржување на дрворедите во градот; Уредување и озеленување на жардењери и нивно одржување; Уредување на парковите со парковски елементи …

Повеќе »

Р.Е. Комунална хигиена

Р.Е. Комунална хигиена Во услугите од Комунална хигиена спаѓа: собирање т.е. товарање и транспортирање на смет од индивидуалните станбени површни, корисните површини на правните лица и негово изнесување и сместување во депонија, чистење на јавно прометни површини и вршење на погребални услуги. Овие дејности претпријатието ги обавува преку работната единица …

Повеќе »

Р.Е. Водовод и канализација

Р.Е. Водовод и канализација Водоснабдување Задача Основна задача при извршување на оваа дејност е да се обезбеди квалитетно водоснабдување согласно законските прописи под што се подразбира корисниците да имаат здрава и чиста вода за пиење со соодветен квалитет и притисок, континуирано во текот на целата година. Исто така обезбедуваме и …

Повеќе »

Раководен тим

  Директор дипл.ек. Ѓорѓи Стојанов Помошник директор за економ. и правни прашања дипл.ек Васил Николов  Помошник директор за технички прашања дипл.град.инж. Елена Димовска ВД Раководител на водовод и канализација Раководител на комунална хигиена дипл.инж.технолог Данка Илиева Раководител на пазари Љупче Лазевски Раководител на паркови и зеленило дипл.хорт. Татјана Трајковска ВД …

Повеќе »