24/09/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

ВИЗИЈА

1 min read

ЈКП Дервен има визија да постигне статус на претпријатие од ранг на модерните европски претпријатија кои се бават со комунални дејности. Ова претставува збир од долгорочни определби што опфаќаат:

– развој на постоечките сегменти и воведување на нови во обавувањето на основните и пропратните комунални дејности.

– осовременување на комуникацијата со постоечките и потенцијалните корисници.

– примена на модерните техничко-технолошки достигнувања.

– едукација и развој на сопствените кадри.

– зацрстување и зајакнување на постоечката улога на претпријатие со квалитетен сервис за гражаните, со желба да се достигне највисок квалитет во обавувањето на дејноста.

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.