ВИЗИЈА

ЈКП Дервен има визија да постигне статус на претпријатие од ранг на модерните европски претпријатија кои се бават со комунални дејности. Ова претставува збир од долгорочни определби што опфаќаат:

– развој на постоечките сегменти и воведување на нови во обавувањето на основните и пропратните комунални дејности.

– осовременување на комуникацијата со постоечките и потенцијалните корисници.

– примена на модерните техничко-технолошки достигнувања.

– едукација и развој на сопствените кадри.

– зацрстување и зајакнување на постоечката улога на претпријатие со квалитетен сервис за гражаните, со желба да се достигне највисок квалитет во обавувањето на дејноста.

Исто така, проверете

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *