Connect with us

Документи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година

Годишен извештај за работењето и резултати по завршна сметка за 2017 година

Годишниот извештај за работењето и резултатите по завршна сметка на ЈКП Дервен за 2017 година можете да го превземете тука :

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година

Continue Reading

ИЗВЕШТАИ

Извештај за работа на претпријатието

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – IX месец 2020 год.
Велес, Октомври – 2020год.

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – VI месец 2020 год.
Велес, Август – 2020 год.

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – III месец 2020 год.
Велес, Април – 2020 год.

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – IX месец 2019 год.
Велес, Октомври – 2019 год
.

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – VI месец 2019 год.
Велес, Август – 2019 год.

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на претпријатието за период
I – III месец 2019 год.
Велес, Април – 2019 год.

Паркови и зеленило годишен 2019

Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020