Закон за Јавни набавки

30.05.2021

Измена на Законот за јавни набавки

Закон за дополнување на ЗЈН (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.87/21)

01.04.2019

Закон за јавни набавки

Закон за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/19)

09.08.2018

Измена на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ, бр. 83/18
Закон за изменување и дополнување на ЗЈН Сл. весник на РМ бр. 83/18

22.02.2018

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – февруари 2017

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – февруари 2017

17.11.2017

Измена на Законот за јавни набавки

Закон за изменување на Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ 165/17)

06.12.2016

Измени и дополнување на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ, бр. 27/2016.
Закон за изменување и дополнување на ЗЈН Сл. весник на РМ бр. 27/16