Connect with us

За нас

За нас

Историјат

Претпријатието е основано со Одлука на Собранието на Општина Велес бр.08-5293 од 05.12.1989 година и е организирано како Јавно претпријатие за комунални дејности „Дервен“ – Велес и истото со Решение бр.1666/89 од 22.12.1989 година е регистрирано во Окружниот стопански суд Скопје.

Главни активности на ЈКП ДЕРВЕН

Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН – Велес е основано за вршење комунални дејности како дејности од јавен интерес на Општината Велес.

Согласно основачкиот акт и Статутот на претпријатието, главни активности на ЈКП Дервен се:

– Преработка на вода, дистрибуција на истата до корисниците и одржување на објектите и опремата од системот за водоснабдување.

– Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализационата мрежа.

– Собирање, изнесување и депонирање на комунален и индустриски цврст отпад од станбени, деловни и индустриски објекти во сопственост на физички и правни лица.

– Чистење на јавни прометни површини.

– Управување со градските гробишта.

–  Одржување на градската депонија.

–  Одржување на депонијата за градежен шут.

– Уредување, одржување и подигнување на градско зеленило.

–  Организирање на пазари на мало.

–  Инженерство, техничко советување и изградба на објекти од нискоградба.

Опфатеност на населението со услуги

Со услугите кои ги дава ЈКП ДЕРВЕН опфатен е градот Велес со 48.000 жители, приградската населба Превалец и селата Горно Оризари и Башино Село кои имаат вкупно 3.000 жители. Вкупното население опфатено со услугите кои ги врши ЈКП ДЕРВЕН е 51.000 жители.

  • Опфатеност на населението со водоснабдувањеСо водоснабдување опфатен е градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари. Вкупната опфатеност на населението во овие места со водоснабдување изнесува вкупно 99 %.
  • Опфатеност на населението со канализацијаСо услугите за одведување на отпадни води, т.е. со канализационен систем опфатен е само градот Велес и тоа со 97,5% од вкупниот број на жители.

Работни принципи

Во извршување на своите задачи и активности ЈКП ДЕРВЕН ги почитува следните принципи:

  • Задоволување на потребите и интересот на нашите потрошувачи. Наша крајна цел е тие да бидат задоволни од услугите што им ги даваме.
  • Превземање на сите неопходни мерки за заштита на животната средина, а со тоа и зачувување на природните ресурси.
  • Обезбедување на компетентна стручност и едукација на вработените, пред се на раководните структури.
  • Постигнување на што поголема економичност во работењето со максимално користење на постоечката опрема, механизација и работна рака.
  • Воспоставување на перманентна комуникација со корисниците и потполно разбирање за нивните предлози и сугестии.
  • Водење сметка за развој на претпријатието со дефинирање на вкупно потребните инвестиции како по вид, така и по приоритет.

Continue Reading

За нас

СИМБОЛ

Continue Reading

За нас

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ДИРЕКТОР: Антон Јовиќ

Помошник Директор за економски и правни прашања: Васил Николов

Помошник Директор за технички прашања: Елена Димова

Сектор Заеднички служби

Секторот Заеднички служби се состои од: Правно одделение со Оддел за односи со јавност и маркетинг, Комерцијално одделение со Оддел за набавки и магацин и Оддел за продажба и наплата, Сметководствено одделение, Одделение за човечки ресурси и Одделение за јавни набавки.

Сектор Водовод

Секторот Водовод се состои од: Одделение Фабрика за вода, Одделение за дистрибуција и одвод со: Оддел за Одржување, Оддел за Канализација, Оддел за Приклучоци и Оддел Баждарница, и Одделение за одржување на пумпни станици и резервоари.

Сектор Комунална хигиена

Секторот Комунална хигиена се состои од: Одделение за Износ на смет со: Оддел Автомеханичарска работилница, Оддел Депонија и Оддел за Складирање и третман на отпад, Одделение Јавна хигиена и Одделение Гробишта.

Сектор Паркови и зеленило

Секторот Паркови и зеленило се состои од: Одделение за Одржување на зеленило и постапување со деградирани дрвја и Одделение за Подигнување на парковски површини и изработка на парковски елементи.

Одделение Пазари

Одделение за Планирање, инвестиции и развој

Одделението за Планирање, инвестиции и развој се состои од: Оддел за градежништво и Оддел за Машино-браварски работи.

Continue Reading

За нас

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

ЈКП Дервен е јавно комунално претпријатие кое се бави со низа комунални дејности што опфаќаат: зафат, обработка и дистрибуција на вода за пиење, одведување на фекални води и одржување на уличната канализација, собирање и одведување на смет, подигање и одржување на градско зеленило, одржување на градските пазари, одржување на градските гробишта и други пропратни комунални дејности. Претпријатието претставува јавен сервис за граѓаните од општина Велес во областа на комуналните услуги. Работните задачи и деловниот успех на ЈКП Дервен се базираат на постигнувањето задоволство кај корисниците на нашите услуги преку обезбедување на редовни, континуирани, сигурни и квалитетни комунални услуги и постојано одржување на нивото на квалитет на истите. Ние настојуваме да го постигнеме и задржиме задоволството кај нашите корисници и преку примена на стандардите за квалитет како и почитувањето на релевантните законски прописи и норми. Политиката за квалитет се спроведува на тој начин што постојаното подобрување на квалитетот се состои во секој дел од нашите активности во рамки на услугите што ги обезбедуваме за нашите корисници.

Политиката за квалитет се темели на:

– задоволство кај корисниците на нашите услуги

– развој на кадрите преку дополнително образование, напредување, создавање на добри услови за работа, зголемување на мотивираноста и чувството на припадност во околината

– одговорност спрема заедницата со одговорен однос спрема природните ресурси и заштита на животната средина и здравјето на луѓето, почитување на законите, прописите и стандардите, отвореност кон јавноста, право на пристап до информации и етика во работењето

– политика за развој и инвестиции преку постојано вложување во развој и одржување на работните системи и опрема преку примена на современи технологии и решенија

Спроведувањето на политиката за квалитет и нејзиното континуирано подобрување е обврска на раководниот тим како и на сите вработени во ЈКП Дервен.

Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020