Connect with us

Организација

Раководен тим

 

 • Директор
  дипл
  .ек. Ѓорѓи Стојанов
 • Помошник директор за економ. и правни прашања
  дипл.ек Васил Николов 
 • Помошник директор за технички прашања
  дипл.град.инж. Елена Димовска
 • ВД Раководител на водовод и канализација

 • Раководител на комунална хигиена
  дипл.инж.технолог Данка Илиева
 • Раководител на пазари
  Љупче Лазевски
 • Раководител на паркови и зеленило
  дипл.хорт. Татјана Трајковска
 • ВД Раководител на инвестиционо техничко-развојно одделение
  дипл.град.инж. Родна Јанева
 • Раководител на правно одделение
  дипл.правник Сања Танева
 • Раководител на комерција
  дипл.ек. Киро Најдовски
Continue Reading

Организација

Одбор за контрола над материјално финансиско работење

Членови на Одбор за контрола над материјално финансиско работење

1. Марјан Габеров – Претседател

2. Михајло Вчков – Заменик претседател
3. Стефан Кимовски – Член
4. Благој Цилаков – Член
5. Александар Шутев – Член

Continue Reading

Организација

Управен одбор

Членови на Управен одбор на ЈКП ДЕРВЕН – Велес

1. Александар Јаковлевски – Претседател
2. Македонка Василевска – Заменик претседател
3. Мартин Јакимовски – Член
4. Дарко Димовски – Член
5. Димитар Влаинов – Член

Continue Reading

Организација

Фабрика за третман на вода за пиење

Фабрика за третман на вода за пиење

Фабриката за преработка на вода за пиење се снабдува со сирова вода од акумулацијата на хидросистемот “Лисиче”.  Истата започна со работа од 1991 год. со максимален капацитет од 300л/с, кој сега е зголемен на 500л/с. Во склоп на фабриката функционира и лабораторија за следење на квалитетот на водата. Водоводниот систем во градот се состои од дванаесет резервоари со капацитет од 7.760м3, водоводни линии со вкупна должина од 94.874м‘ изведени од различни видови на материјали, 5 препумпни станици и 17.021 водомери.

Доводниот цевковод од акумулацијата на хидросистемот „Лисиче“ со дијаметар од 1000 мм и 700 мм и со должина од 21.500 м е проектиран за капацитет од 600л/с.
Врз основа на претходно изнесените податоци предвидена е процесна линија која ги опфаќа следните елементи:

 • Систем за регулација на дотурот на сирова вода
 • Претходно озонирање со алтернатива од предхлорирање
 • Таложење со предходно дозирање на коагулациони и флокулациони средства
 • Меѓуфазно озонирање
 • Филтрација на брзи песочни филтри
 • Дезинфекција на водата со хлор во резервоарот за чиста вода
 • Систем за корекција на pH – вредноста
 • Завршно автоматско хлорирање во одводниот цевовод
Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020