Раководен тим

 • Директор
  дипл
  .биох.инж. Антон Јовиќ

 • Помошник директор за економ. и правни прашања
  дипл.ек Васил Николов 

 • Помошник директор за технички прашања
  дипл.град.инж. Елена Димовска

 • Раководител на Сектор – Заеднички Служби
  дипл.правник Сања Танева
 • Раководител на Сектор – Комунална хигиена
  дипл.руд.инж. Ване Велиновски

 • Раководител на Сектор – Паркови и зеленило
  дипл.хорт. Татјана Трајковска
 • ВД Раководител на Сектор – Водовод и канализацијадипл.град.инж. Родна Јанева