Перење на резервоар „Теќе“

Перење на резервоар „Теќе“

Денеска, на 02.06.2010, Одделот „Пумпи и пумпни станици“ при РЕ Водовод и канализација започна со перење на резервоарот со препумпна станица „Теќе“, во рамки на акцијата за сезонско перење на резервоарите за вода за пиење, а во согласност со Работната програма на оваа работна единица.

Оваа работна активност нема да влијае на квалитетот на водата ниту пак ќе предизвика прекин во водоснабдувањето затоа што резервоарот располага со две комори за вода и перењето ќе се одвива постапно, комора по комора.