22.06. – РЕ Паркови и зеленило продолжува со косењето на тревниците во градот