Connect with us

IceSlideShow

image2

 Од каде ја добиваме водата за пиење?

Снабдувачот на сурова вода ХС Лисиче е претпријатие одговорно за одржување на браната на р. Тополка и складирањето на нетретираната вода. Потоа, водата се зафаќа од страна на ЈКП Дервен, кое врши третман на суровата вода и обезбедува вода за пиење за граѓаните од општина Велес.

ЈКП Дервен се одговорни за обезбедување, функционирање и одржување на резервоарите за вода и големата мрежа составена од водоводни цевки поставена подземја на подрачјето на целиот град.

Continue Reading

IceSlideShow

image4

Постројка за третман на вода – Како таа работи?

 Како суровата вода се прочистува во постројката за третман на водата?

1. Примарна дезинфекција и оксидација 

Во суровата вода се става озон (оксидација) и хлор што служат за уништување на микроорганизмите, бактериите и останатите вируси што можеби се присутни во водата 

Читај Повеќе

Continue Reading

IceSlideShow

image3

Процедување

Пред да влезе во постројката за третман на вода, суровата вода мине низ метални решетки кои служат да ги задржат покрупните живи организми, гранчиња, лисја и отпадоци, но дозволуваат водата да помине низ нив.

Потоа, суровата вода се транспортира низ цевковод долг 19,5км до постројката за третман на водата.

Continue Reading

IceSlideShow

image1

Обраќање на Директорот

Веќе повеќе од 50 години имаме чест да бидете корисници на нашите комунални услуги. Ја користам оваа можност во мое и во име на сите вработени во ЈКП Дервен да ви се заблагодарам за покажаната доверба и да посакам успешна соработка и во иднина. Наша цел е во годините што доаѓаат комуналните услуги да продолжат да се осовременуваат, а како резултат квалитетот на живот за граѓаните на Велес ќе биде подобар.  

Читај Повеќе

Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020