image2

image2

 Од каде ја добиваме водата за пиење?

Снабдувачот на сурова вода ХС Лисиче е претпријатие одговорно за одржување на браната на р. Тополка и складирањето на нетретираната вода. Потоа, водата се зафаќа од страна на ЈКП Дервен, кое врши третман на суровата вода и обезбедува вода за пиење за граѓаните од општина Велес.

ЈКП Дервен се одговорни за обезбедување, функционирање и одржување на резервоарите за вода и големата мрежа составена од водоводни цевки поставена подземја на подрачјето на целиот град.