image4

image4

Постројка за третман на вода – Како таа работи?

 Како суровата вода се прочистува во постројката за третман на водата?

1. Примарна дезинфекција и оксидација 

Во суровата вода се става озон (оксидација) и хлор што служат за уништување на микроорганизмите, бактериите и останатите вируси што можеби се присутни во водата 

Читај Повеќе