О Г Л А С

за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен – Велес

Директорот на ЈКП Дервен – Велес распишува Оглас за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички

лица за следните работни:

Целосниот оглас може да го погледнете овде:

Пријава за вработување можете да превземете овде:

25.07.2022 год. Велес

О Д Л У К А

за избор на кандидати по распишан јавен оглас бр.04-1505/4 од 20.07.2022 год. за вработување на даватели на јавни

услуги и пом.технички лица на неопределено време во ЈКП дервен – Велес.

Одлуката за избраните кандидати може да ја погледнете овде: стр1 , стр2 , стр3

16.08.2022 год. Велес