Connect with us

Е-УСЛУГИ

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ / ДЕФЕКТ

тел. 076-308-209

  Е-БАРАЊЕ

  БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

  1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

    Барање за хидротехнички услови за правни лица

  2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

  Continue Reading

  Е-БАРАЊЕ

  БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБЈЕКТИ

  1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

    Барање за хидротехнички услови за индивидуални објекти

  2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

  Continue Reading

  Е-БАРАЊЕ

  БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊА РЕШЕНИЈА ЗА ПРИКЛУЧОЦИ И ДВОЕЊЕ ВО ШАХТА

  1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

     Барање за издавања решенија за  приклучоци и двоење во шахта

  2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

  Continue Reading