Барање за добивање на решение за хидротехнички услови се поднесува во дирекцијата на ЈКП Дервен – Велес, на ул.Вардарска бр.18 сектор водовод и канализација

Потребни документи:

  • копија од Извод од план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина
  • увид во проектот со потребни количини на вода


Цена на услугата:

за индивидуални објекти , 2.950 ден. (со вклучен ДДВ 18%)

Превземи барање: Барање Хидротехнички услови – индивидуални објекти

за деловни, станбено деловни и станбени објекти, 5.900 ден. (со вклучен ДДВ 18%)

Превземи барање: Барање за Хидротехнички услови – деловни,стамбено деловни и стамбени објекти