Потребни документи за нов приклочок,двоење во шахта, и барања за евидентирање

Потребни документи за водоводен приклучок:

 • хидротехнички услови (копија)
 • одобрение за градба – градежна дозвола (копија)
 • лична карта-физичко лице (копија) ,потврда од УЈП-правно лице, за регистриран даночен обврзник
 • имотен лист (копија)

Потребни документи за фекален приклучок:

 • хидротехнички услови (копија)
 • одобрение за градба – градежна дозвола (копија)
 • лична карта-физичко лице (копија) ,потврда од УЈП-правно лице, за регистриран даночен обврзник
 • последна с-ка за вода од барателот на приклучок

Потребни документи за двоење во шахта:

 • спогодба помеѓу корисниците на приклучокот заверена на Нотар
 • копија од последната с-ка за вода на сопственикот на шахтата
 • лична карта-физичко лице (копија) ,потврда од УЈП-правно лице, за регистриран даночен обврзник

Потребни документи за реконструкција на приклучок:

 • копија од последна с-ка за вода од барателот на приклучок
 • лична карта-физичко лице (копија) ,потврда од УЈП-правно лице, за регистриран даночен обврзник

Потребни документи за евидентирање на изведен приклучок:

 • Купопродажен договор или имотен лист, за потврдување на сопственост на објектот на барателот
 • лична карта-физичко лице (копија), потврда од УЈП-правно лице, за регистриран даночен обврзник