Барање за добивање на решение за водоводен приклучок,фекален приклучок, двоење во шахта, евидентирање на нов корисник се поднесува во дирекцијата на ЈКП Дервен – Велес, на ул.Вардарска бр.18 сектор водовод

Потребни документи и барање може да превземете овде:

превземи барање: Барање за приклучок,евидентирање на нов корисник