Заедничките служби редовно ги вршат работите предвидени со Закон и Актите на претпријатието.

Во рамките на овие служби влегуваат:

– Правно одделение

– Сметководствено одделение

– Комерцијално одделение

– Одделение за јавни набавки

– Одделение за човечки ресурси

Раководител на Сектор Заеднички служби – Сања Танева