Законска регулатива

Законската регулатива на ЈКП Дервен – Велес е регулирана со повеќе законски и подзаконски акти од кои како позначајни би ги издвоиле:

 • Закон за Локална самоуправа
 • Закон за Јавни претпријатија
 • Закон за Комунални дејности
 • Закон за Водите
 • Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани  отпадни води
 • Закон за Заштита и унапредување на животната средина и  природата
 • Закон за Просторно и урбанистичко планирање
 • Закон за Градење
 • Правилник за безбедност на водата
 • Уредба за класификациа на водите
 • Уредба за категоризација на водотеците, езерата акумулациите и подземните води