Правилник за систематизација

Писмена согласност за систематизација од МИО од 2016 год. линк:

Измена на Правилникот за систематизација од 06.10.2020 линк:

Измена на Правилникот за систематизација од 29.09.2020 линк:

Измена на Правилникот за систематизација од 02.07.2019 линк:


К О Л Е К Т И В Е Н    Д О ГО В О Р на  Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН-Велес

Врз основа на членовите 203 и 220 од Законот за работните односи (Службен весник на РМ број 62/2005 година) и член 162 од Колективниот договор на комуналните дејности на РМ (Службен весник на РМ, бр.107/2006 година) и член 22 од Статутот на ЈКП  ДЕРВЕН-Велес  и основачот- Совет на општина Велес и претседателот на ОО на Синдикатот на ЈКП  ДЕРВЕН  на ден  20.12. 2006 година, склучија 

Колективниот договор може да го погледнете овде: