Планот за работа поаѓа од целите и интересите утврдени од страна на претпријатието за постигнување на подобри резултати во работењето. а во согласност со расположивите средства за работа и достигнатиот степен на развој.

Планот за работа  претставува основа за работење на претпријатието , а неговата реализација претпријатието ќе ја оствари во соработка со граѓаните на Општина Велес. деловните партнери и корисници на услуги и Локалната самоуправа на Општина Велес.

Со реализација на овој План се очекува претпријатието да работи финансиски добро што ќе овозможи на граѓаните и правните лица да им се обезбеди квалитетно извршување на услугите од областа на водоснабдувањето, комуналната хигиена, пазарните услуги и одржувањето на зелените површини воградот.

– Повеќе детали околу годишните програми, можете да погледнете на линковите подоле-