Согласно чл.36 од Законот за слободен пристап до информации од Јавен карактер (Сл.Весник на Р.С.М бр.101/2019 ) ЈКП Дервен-Велес ги подготви следните извештаи:

Годишен извештај за 2022 год. погледни овде: страна1

Годишен извештај за 2021 год. погледни овде: страна1 , страна 2

Годишен извештај за 2020 год. погледни овде: страна1

Годишен извештај за 2019 год. погледни овде: страна1