• Врз основа на член 11 од Законот за безбедност и здравје при работа („Сл. весник на Р.М.“ бр.92/07) и член 22 од Статутот на ЈКП ДЕРВЕН Велес, Управниот одбор на претпријатието на седницата одржана на ден 28.07. 2008 год. донесе
  •  П Р А В И Л Н И КЗа безбедност и здравје при работа линк:
  • Врз основа на член 3 од Законот за обезбедување имоти и лица   („Сл.весник на Република Македонија“ бр.80/99),  и член 15 од Статутот на ЈКП ДЕРВЕН – Велес, Управниот одбор  на седницата одржана на 07.11.2005 година, донесе
  • П Р А В И Л Н И КЗа физичко-техничко обезбедување на објектите на претпријатието линк:

Врз основа на член 22 од Статутот на ЈКП ДЕРВЕН-Велес, а во врска со член 4 од Законот за заштита на укажувачи (“ Службен весник на Република Македонија” бр. 196/15 и 35/18) и член 2 став4 од Правилникот за заштитено внетрешно пријавување во институциите од јавниот сектор (“ Службен весник на Република Македонија” бр. 46/2016), Управниот одбор на ЈКП ДЕРВЕН-Велес на одржаната седница на ден 14.09.2021 година ја донесе следната :

ПРОЦЕДУРАЗа прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите линк:

ПРЕГЛЕД НА ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА

Лични заштитни средства – линк: