Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки и правната заштита во постапките за јавни набавки, како и правната заштита во постапките за доделување концесии и договори за јавно приватно партнерство.

Во продолжение е линкот до целосниот текст од законот објавен во Сл.весник на 1.02.2019 год.

https://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf

30.05.2021

Измена на Законот за јавни набавки

01.04.2019

Закон за јавни набавки

09.08.2018

Измена на Законот за јавни набавки

Измена на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ, бр. 83/18
Закон за изменување и дополнување на ЗЈН Сл. весник на РМ бр. 83/18

22.02.2018

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – февруари 2017

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – февруари 2017

17.11.2017

Измена на Законот за јавни набавки

Закон за изменување на Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ 165/17)

06.12.2016

Измени и дополнување на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ, бр. 27/2016.
Закон за изменување и дополнување на ЗЈН Сл. весник на РМ бр. 27/16