Барање за промена на корисник се поднесува во дирекцијата на ЈКП Дервен – Велес, на ул.Вардарска бр.18 сектор заеднички служби – комерција

Потребни документи:

  • копија од купопродажен договор,имотен лист или наследно решение
  • копија од лична карта
  • решена сопственост на гробно место (доколку има на сметката)
  • платени сметки (да нема заостанат долг)
  • да се пријави последна состојба на водомерот
  • Барање за промена на корисник

превземи барање: промена на корисник

  • Изјава за користење на лични податоци

превземи изјава: согласност за користење на лични податоци