Поднесени барања/одговори за информации од Јавен карактер

Примени барања и дадени одговори можете да погледнете на следниот линк: