Поднесени барања/одговори за информации од Јавен карактер

Примени барања и дадени одговори за период 05.2022 год. линк:

Примени барања и дадени одговори за период 07.2022 год. линк: