Раководен тим

Директор
дипл.инж.тех Горанчo Наунчев

Помошник директор за економ. и правни прашања
дипл.економист Васил Николов 

Помошник директор за технички прашања
дипл.град.инж. Елена Димовска

Раководител на Сектор – Заеднички Служби
дипл.правник Сања Танева

Раководител на Сектор – Комунална хигиена
дипл.руд.инж. Ване Велиновски

Раководител на Сектор – Паркови и зеленило
дипл.хорт. Татјана Трајковска

ВД Раководител на Сектор – Водовод и канализација

дипл.град.инж Родна Јанева