Основните задачи на овој Сектор се следните:

 • Собирање и транспортирање на комунален и индустриски неопасен отпад од индивидуалните корисници и правните лица;
 • Депонирање на комуналниот и индустриски неопасен отпад на градската депонија;
 • Одржување на градската депонија согласно стандардите за зачувување на животната средина;
 • Чистење на јавно прометни површини (метење и миење);
 • Чистење на атмосферски канали и шахти;
 • Управување со Градските гробишта.

За извршување на горенаведените активности, овој Сектор е организиран во соодветни Одделенија:

 • Одделение за Износ на смет, кое е составено од следните оддели:
 • Оддел Автомеханичарска работилница
 • Оддел Депонија
 • Оддел за Складирање и третман на отпад
 • Одделение Јавна хигиена, и
 • Одделение Гробишта.

Овој сектор се грижи за редовно  собирање, транспортирање и депонирање наотпадот од индивидуалните станбени површини и претпријатија, согласно утврден Оперативен план – по реони и денови за изнесување на сметот, одржување на двете општински депонии: градската депонија за комунален и индустриски неопасен отпад и депонијата за градежен отпад и шут,собирање хартија и картонод правни субјекти по претходно утврдена рута,собирање отпад од пакување (картон, пет амбалажа,лименки и слично) од домаќинствата, метење и миење на јавно прометните површини во градот(улици,тротоари,паркинзи, скалила и сл.), чистење на крајбрежја, одржување на споменици и спомен обележја, одржување на површини за одбележување на програмски активности од областа на културата, чистење на снег и мраз во зимски услови, одржување на санитарни јазли и вонредно одржување на јавни прометни површини, како и чистење на патеките на градските гробишта однеорганизирано зеленило и комунален отпад.

Раководител на Сектор Комунална хигиена – Ване Велиновски