ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТE УСЛУГИ

Со овој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со

сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање,

одведување и прочистување на отпадните води (во натамошниот текст: водни услуги),

воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги,

начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните

услуги, структурата на тарифите за водните услуги, како и надлежностите на

Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на

водните услуги.

Повеќе детали околу надлежностите и процедурите може да погледнете на следниот линк:

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА
ВОДНИТE УСЛУГИ
(Службен весник на РМ бр.7/2016).