Со овој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со

сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање,

одведување и прочистување на отпадните води (во натамошниот текст: водни услуги),

воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги,

начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните

услуги, структурата на тарифите за водните услуги, како и надлежностите на

Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на

водните услуги.

Повеќе детали околу надлежностите и процедурите може да погледнете на следниот линк:

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА
ВОДНИТE УСЛУГИ
(Службен весник на РМ бр.7/2016).