Адреса:
ул. Вардарска бр.18, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок: 07:00 – 15:00часот
Телефон (централа):
043 231-011 043 231-432

Дежурен телефон за дефекти:
076 308-038
Телефон (комунална хигиена)
043 233-768

Контакт информации за вработените во ЈКП Дервен-Велес

Директор:

Горанчо Наунчев

Податоци за контакт:

e-mail: goran.nauncev@jkp-derven.com.mk

моб.тел. 076 233 637

Помошник директор за економски и правни прашања:

Васил Николов

Податоци за контакт:

e-mail: vasil.nikolov@derven.mk

моб. тел. 071 315 520

Помошник директор за технички прашања:

Елена Димова

e-mail: elena.dimova@jkp-derven.com.mk

моб. тел.  070 344 054

Раководител на Сектор Водовод:

Родна Јанева

 e-mail: rodna.janeva@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 076 368 704

Раководител на Сектор Комунална хигиена:

Ване Велиновски

e-mail: vane.velinovski@jkp-derven.com.mk

моб. тел.  075 498 551

Раководител на Сектор Паркови:

Татјана Петровска

e-mail: tatjana.petrovska@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 075 204 801

Раководител на Сектор Заеднички служби:

Сања Танева

e-mail: sanja.taneva@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 076 281 371

Раководител на Одделение за сметководство:

Александар Бузалков

e-mail: a.buzalkov@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 075 395 505

Раководител на Одделение за комерција:

Горан Ристов

e-mail: goranristovski@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 075 369 729

Раководител на Одделение за човечки ресурси:

Сашко Ѓоргиевски

e-mail: sasko.gjorgjievski@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 076 317 719

Раководител на Одделение за јавни набавки:

Благој Папазов

e-mail: blagoj.papazov@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 075 247 244

Раководител на Правно одделение:

Петар Маџаров

e-mail: petar.madzarov@jkp-derven.com.mk

моб. тел. 071 338 250

Е-пошта
info@derven.mk
Веб страна
www.derven.mk