ДИРЕКТОР: Горанчо Наунчев

Помошник директор за економски и правни прашања: Васил Николов

Помошник директор за технички прашања: Елена Димова

Организациона поставеност на претпријатието
Организационата поставеност на претпријатието согласно Статутот на претпријатието овозможува процесот на работа да биде организиран на ниво на сектори со свои одделенија и оддели и заеднички служби со одделенија, кои функционално се надополнуваат во своите дејности.
– Сектор Водовод и канализација
– Сектор Комунална хигиена
– Сектор Паркови и зеленило
– Сектор Заеднички служби
– Одделение Пазари
– Одделение за Планирање, инвестиции и развој

– Одделение за ревизија

ОРГАНОГРАМ НА ЈКП ДЕРВЕН – ВЕЛЕС