Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење на претпријатието. Членовите на Надзорниот одбор ги именува односно разрешува Советот на Општина Велес со Решение за именување.

За член на Надзорниот одбор се именува лице со високо образование кое поседува знаење и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години и истите може да присуствуваат на седница на Управниот одбор.

Надзорниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите.

Надзорниот одбор задолжително се состанува најмалку 4 пати годишно.

За резултатите од извршената контрола Надзорниот одбор писмено го известува Управниот одбор, Советот на Општина Велес и Министерството за финансии.

  •  Членови на Надзорниот одбор се:

Стефан Кимовски претседател

Анета Стевановска Јаневска

Михајло Вчков

Благој Цилаков

Александар Шутев

Надомест за членовите на Надзорен Одбор од одржана седница изнесува 2000 ден.