Надзорен Одбор

 • Надзорниот одбор е задолжен за контрола на материјално-финансиското работење на Претпријатието. Членовите на Надзорниот одбор ги именува односно разрешува Советот на Општина Велес со Решение за именување.
 • За член на Надзорниот одбор се именува лице со високо образование кое поседува знаење и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.
 • Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години и истите може да присуствуваат на седница на Управниот одбор.
 • Надзорниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите.
 • Надзорниот одбор задолжително се состанува најмалку 4 пати годишно.
 • За резултатите од извршената контрола Надзорниот одбор писмено го известува Управниот одбор, Советот на Општина Велес и Министерството за финансии.

 •  Членови на Надзорниот одбор се:

 • Маријан Габеров
 • Михајло Вчков
 • Благој Цилаков
 • Александар Шутев
 • Стефан Кимовски