Преку овие извештаи е прикажано работењето на ЈКП ДЕРВЕН во изминатиот период и истиот ги содржи основните податоци за работењето преку остварениот физички обем на производство и услуги и финансиските показатели.

Годишни извештаи за работа на претпријатието

Годишен Извештај за 2021 год.

Годишен Извештај за 2020 год.

Годишен Извештај за 2019 год.

Годишен Извештај за 2018 год.

Годишен Извештај за 2017 год.

Годишни извештаи за извршени работи за јавна чистота

– Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територија на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде:

Годишни извештаи за извршени работи за одржување на јавното зеленило

– Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за одржување на јавното зеленило на територијата на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде:

–  Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде: