Преку овие извештаи е прикажано работењето на ЈКП ДЕРВЕН во изминатиот период и истиот ги содржи основните податоци за работењето преку остварениот физички обем на производство и услуги и финансиските показатели.

Годишни извештаи за работа на претпријатието можете да погледнете на линковите подоле:

Годишни извештаи за извршени работи за јавна чистота

– Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територија на Општина Велес за 2023 год. може да погледнете овде:

– Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територија на Општина Велес за 2022 год. може да погледнете овде:

– Годишен извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територија на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде:

Годишни извештаи за извршени работи за одржување на јавното зеленило

– Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за одржување на јавното зеленило на територијата на Општина Велес за 2023 год. може да погледнете овде:

– Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за одржување на јавното зеленило на територијата на Општина Велес за 2022 год. може да погледнете овде:

– Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за одржување на јавното зеленило на територијата на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде:

–  Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2022 год. може да погледнете овде:

–  Годишен извештај за реализација на Оперативната програма за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на Општина Велес за 2021 год. може да погледнете овде: