Главни активности на ЈКП ДЕРВЕН

Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН – Велес е основано за вршење комунални дејности како дејности од јавен интерес на Општината Велес.

Согласно основачкиот акт и Статутот на претпријатието, главни активности на ЈКП Дервен се:

– Преработка на вода, дистрибуција на истата до корисниците и одржување на објектите и опремата од системот за водоснабдување.

– Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализационата мрежа.

– Собирање, изнесување и депонирање на комунален и индустриски цврст отпад од станбени, деловни и индустриски објекти во сопственост на физички и правни лица.

– Чистење на јавни прометни површини.

– Управување со градските гробишта.

–  Одржување на градската депонија.

–  Одржување на депонијата за градежен шут.

– Уредување, одржување и подигнување на градско зеленило.

–  Организирање на пазари на мало.

–  Инженерство, техничко советување и изградба на објекти од нискоградба.