Советот на Општина Велес објавува:

Јавен повик
за избор на членови на Управен одбор на ЈКП „Дервен“ Велес

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Предмет на Јавниот повик е спроведување на постапка за избор на пет членови на Управниот Одбор на ЈКП „Дервен“ Велес.

Огласот може да го погледнете на следниот линк:

Јавен повик

за избор на членови на Надзорен одбор на ЈКП Дервен Велес

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Предмет на Јавниот повик е спроведување на постапка за избор на два членови на Надзорен одбор на ЈКП Дервен Велес.

Огласот може да го погледнете на следниот линк:

Постапката се спроведува согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија („Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 283). Основна дејност на претпријатието e 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода

11.09.2023 год.

Одлука за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен

Одлуката може да ја погледнете овде:

08.08.2023 година

О Г Л А С

за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен

Директорот на ЈКП Дервен – Велес распишува Оглас за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица за следните работни места:

Целосниот оглас може да го погледнете овде:

17.07.2023 година

Јавен повик
за избор на членови на Управен одбор на ЈКП „Дервен“ Велес

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Предмет на Јавниот повик е спроведување на постапка за избор на пет членови на Управниот Одбор на ЈКП „Дервен“ Велес.

Постапката се спроведува согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија („Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 283). Основна дејност на претпријатието e 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода

12.07.2023 година

Огласот може да го погледнете на следниот линк:

Јавен повик
за избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈКП „Дервен“ Велес 

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Предмет на Јавниот повик е спроведување на постапка за избор на два члена члена на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП „Дервен“ Велес.

Постапката ќе се спроведе согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија („Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 283). Основна дејност на претпријатието e 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода.

12.07.2023 година

Огласот може да го погледнете на следниот линк:

                                                                О Г Л А С

за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен

Директорот на ЈКП Дервен – Велес распишува Оглас за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички

лица за следните работни места:

Целосниот оглас може да го погледнете овде:

Пријава за вработување можете да превземете овде:

Јуни 2023 год. Велес

О Г Л А С

за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен – Велес

Директорот на ЈКП Дервен – Велес распишува Оглас за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички

лица за следните работни места:

Целосниот оглас може да го погледнете овде:

Пријава за вработување можете да превземете овде:

25.07.2022 год. Велес

О Д Л У К А

за избор на кандидати по распишан јавен оглас бр.04-1505/4 од 20.07.2022 год. за вработување на даватели на јавни

услуги и пом.технички лица на неопределено време во ЈКП дервен – Велес.

Одлуката за избраните кандидати може да ја погледнете овде: стр1 , стр2 , стр3

16.08.2022 год. Велес