Врз основа на член 19 и член 29 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 275/19), како и врз основа на претходно донесениот Статут од 01.12.2006 година, Пречистениот текст на Статутот бр.01-393/2 од 01.06.2016 година, Статутарната Одлука за измена и дополнување на Сатутот со бр.02-942/2 од 10.05.2022 година и Решението за давање на согласност на Статутарната Одлука донесено од Совет на Општина Велес со бр.25-2933/22 од 17.06.2022 година, Управниот одбор на  Јавното комунално претпријатие  ДЕРВЕН од Велес го утврди следниот статут за претпријатието, кој што може да го погледнете како прилог овде: