Квартален извештај за период I-VI месец 2022 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2022 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-IX месец 2021 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2021 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2021 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-X месец 2020 год. погледни овде

Квартален извештај за период I-VI месец 2020 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2020 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-X месец 2019 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2019 год. погледни овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2019 год. погледни овде: