КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за 2023 година

Квартален извештај за период I-IX месец 2023 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2023 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2023 год. погледнете овде:

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за 2022 година

Квартален извештај за период I-IX месец 2022 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2022 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2022 год. погледнете овде:

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за 2021 година

Квартален извештај за период I-IX месец 2021 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2021 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2021 год. погледнете овде:

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за 2020 година

Квартален извештај за период I-X месец 2020 год. погледнете овде

Квартален извештај за период I-VI месец 2020 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2020 год. погледнете овде:

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ за 2019 година

Квартален извештај за период I-X месец 2019 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-VI месец 2019 год. погледнете овде:

Квартален извештај за период I-III месец 2019 год. погледнете овде: