Службен В. на Р.М. бр:107/2005 од 09.12.2005

Влегува во сила на:10.12.2005

Извор:МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на:ЗАКОН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Врз основа на член 6, став 9 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04), министерот за транспорт и врски донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Со оваа методологија се пропишуваат критериумите за утврдување на цената на водата за пиење и за
одведување на урбани отпадни води.

Цената на водата за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води се утврдува врз основа на следните
критериуми:
1) потрошената количина на вода за пиење од страна на корисниците на услугата, како просечна и прекумерна
потрошувачка која се изразува во м3 и
2) категории на корисници на услугата.

повеќе за законот може да прочитате овде: