БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБЈЕКТИ

БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБЈЕКТИ

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

 Барање за хидротехнички услови за индивидуални објекти

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО: