Доделување канти за комунален отпад на ул. Јордан Јорданов