Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева