Завршена реконструкција на водоводна линија – н. Порцеланка