ЗАСТАРЕНИОТ ВОЗЕН ПАРК НА ЈКП ДЕРВЕН – ПРИЧИНА ЗА НЕМОЖНОСТ ЗА РЕДОВНО СОБИРАЊЕ НА СМЕТ ОД ДОМАЌИНСТВАТА