Исчистена канализациона линија на спој од ул. 11 Октомври со ул. Борис Трајковски