Косење на зеленило долж локалниот пат до с. Чолошево