Косење на зеленило долж пристапниот пат до н. Речани