Косење на зеленило долж пристапниот пат до н. Речани

Косење на зеленило долж пристапниот пат до н. Речани

По налог на Општина Велес, денеска (13.06.2019) Секторот Паркови и зеленило го коси и расчистува обраснатото зеленило долж пристапниот пат од н. Речани до градот.