Косење на трева и зеленило околу училиштето и центарот на с. Башино Село