Косење на трева и зеленило – с. Отовица и пристапен пат до Велес