Миење на сообраќајници во индустриска зона во н. Речани и ул. Луј Пастер