Миење на ул. Костурска, ул. Мирка Гинева, ул. 8 Велешка бригада