Миење на централните делови на с. Раштани и Башино Село